1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขฐาน

เลขฐานนั้น เป็นจำนวนตัวเลขที่ถูกคิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่มีการเริ่มนับจำนวน
โดยมีตัวเลขหลากหลายรูปแบบถือกำเนิดขึ้นมามากมาย(จะไม่ขอกล่าวถึงเบื้องลึก เข้าเรื่องเลยละกัน)

    1. เลขฐานหมายถึงอะไร
เลขฐาน หมายถึงอัขระตัวเลขต่างๆที่บ่งบอกถึงจำนวนจำนวนหนึ่ง โดยหนึ่งอัขระนั้นจะมีจำนวนรูปแบบเท่ากับฐานของตัวเลข
ตัวอย่างเช่น เลขฐาน10 จะมีสัญลักษณ์ 10ตัว แทนค่า10ค่าต่อ1หลักตัวเลข(คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ทั้งหมด10รูปแบบ)
ตัวอย่างเพิ่มเติม เลขฐาน2 จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงจำนวนเพียง 2 ตัวต่อหนึ่งหลัก(คือ 0,1)
    1.1 เลขฐานที่ยังหลงเหลือและนิยมใช้ในปัจจุบัน
หากจะกล่าวว่าเลขฐานต่างๆที่เคยถูกคิดค้นมากมายเพื่อประโยชน์ในเรื่องต่างๆกันนั้น ได้ตายไปจนหมดสิ้นก็ไม่เกินไปนัก
ปัจจุบัน เลขฐานที่หลงเหลืออยู่ให้ใช้ และเป็นที่นิยมมีอยู่เพียง 4 จำนวน(จริงๆแล้วมีอีก แต่ไม่เป็นที่นิยม)
นั่นคือ 1.เลขฐานสิบ,2.เลขฐาน16,3.เลขฐาน8และ4.เลขฐาน2 ที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล
โดยจะสามารถเขียนสัญลักษณ์บ่งชี้ฐานของตัวเลขได้หลากหลายรูปแบบ
    1.2 สัญลักษณ์ของเลขฐาน
สัญลักษณ์ของเลขฐานนั้น มีวิธีเขียนมากมายดังที่กล่าวมาแล้ว แต่วิธีที่นิยมหลักๆมีไม่กี่วิธีที่เป็นสากลดังนี้
วิธีที่ 1 เขียนอักษรย่อ ของชื่อสากลเลขฐานนั้นๆไว้ด้านหลังของจำนวนตัวเลข โดยทั้ง 4 จำนวนที่กล่าวมา มีชื่อสากลดังนี้
เลขฐานสิบ[Decimal Number] มาจากคำว่า dec-(เป็นพรีฟิกส์ pref.)แปลว่าสิบ deci-(เป็นพรีฟิกส์ pref.)แปลว่า1ใน10 (เช่น Decimetre หมายถึง หนึ่งในสิบเมตร)
อักษรย่อที่นิยมใช้ของ Decimal Number คือ "D" ส่วนคำย่อคือ DEC
เลข ฐานสิบหก[Hexadecimal Number] มาจากคำว่า hex(เป็นพรีฟิกส์ pref.)แปลว่าจำนวน6 ผสมกับคำว่าDecimal รวมกันเป็น Hexadecimal แปลว่าจำนวนทั้งสิบหก
อักษรย่อที่นิยมใช้ของ Hexadecimal Number คือ "H" ส่วนคำย่อคือ HEX
เลขฐานแปด[Octal Number] มาจากคำว่า oct-(เป็นพรีฟิกส์ pref.)แปลว่าแปด,ซึ่งมีแปด เช่นคำว่า octahedronแปลว่ารูปแปดเปลี่ยม octopus(เพราะปลาหมึกมีหนวดแปดเส้น ที่หัวกลมๆน่ะ)
อักษรย่อที่นิยมใช้ของ Octal Number คือ "O" ส่วนคำย่อคือ OCT
เลขฐานสอง[Binary Number] มาจากคำว่า bi-(เป็น abbr.)หมายถึงสอง,คู่สอง เช่นคำว่า bicentennial แปลว่า 2ศตวรรษ ,ทุกๆ200ปี
อักษรย่อที่นิยมใช้ของ Binary Number คือ "B" ส่วนคำย่อคือ BIN

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น