SNMP คือ

SNMP ย่อมาจาก Simple Network Management Protocol เป็นโปรโตคอลที่อยู่ระดับบนในชั้นการประยุกต์ และเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรโตคอล TCP/IP โดยมีสถานีจัดการเครือข่ายส่วนกลางทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
SNMP ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1980 เพื่อให้สามารถจัดการกับชนิดและปริมาณข้อมูลที่มีในช่วงเวลานั้น ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มากขึ้นใช้งานทำให้พบข้อบกพร่อง ที่สำคัญข
องโพรโตคอลนี้ คือการรักษาความปลอดภัย เนื่องจาก Hacker ในปัจจุบันมีความสามารถในการเข้าไปแก้ไขข้อมูล อปุกรณ์(switch,router)ที่ต่ออยู่ได้ง่าย โดยการส่งคำสั่งผ่าน SNMP โดยกำหนด OID เพื่อระบุ ว่าจะเปลี่ยนค่าใน MIS (Management Information Base ) ที่ใด
ซึ่งใน MIS ก็จะมี record หรือ ตัวแปรมากมาย จึงมีการกำหนดชื่อ และวิธีการเข้าถึงตัวแปรเหล่านั้นจึงจะกำหนด สิ่งที่ต้องการทราบหรือ จะเปลี่ยน โดยระบุจาก OID

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น